Aktualności

Konkurs na stanowiska Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego oraz Członka Zarządu - Dyrektora ds. Handlowych Polskiego Wydawnictwa Muzycznego SA

19.09.2006

Rada Nadzorcza Polskiego Wydawnictwa Muzycznego S.A. :namespace prefix = o ns = 'urn:schemas-microsoft-com:office:office' />

 w Krakowie

 

działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. nr 55 poz. 476) ogłasza konkurs na stanowiska:

 

– Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego

– Członka Zarządu – Dyrektora ds. Handlowych

 

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

-         wykształcenie wyższe (Dyrektor ds. Handlowych preferowane wyższe kierunkowe),

-         biegła znajomość co najmniej jednego języka obcego,

-         co najmniej 5 letni staż pracy w tym na stanowiskach kierowniczych,

-         umiejętność kierowania zespołami ludzkimi,

 

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać życiorys (CV), list motywacyjny, dokumenty potwierdzające kwalifikacje w oryginałach lub poświadczonych odpisach, wskazanie stanowiska, o które kandydat się ubiega oraz oświadczenia o: ukończeniu studiów wyższych, co najmniej 5 letnim stażu pracy, korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych.

 

Zgłoszenia w zamkniętej kopercie z dopiskiem :„Konkurs na stanowisko Prezesa/Członka Zarządu PWM S.A.” przyjmowane będą przez 14 dni od dnia ogłoszenia w sekretariacie PWM S.A., w Krakowie przy Al. Krasińskiego 11a w godz. 7.30 - 15.30, gdzie również od dnia ogłoszenia udostępniane będą informacje o spółce.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie oraz nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu.

 

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w terminie 16 dni od dnia ogłoszenia. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminie do 14 dni od otwarcia zgłoszeń. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Przedmiotem rozmowy będą zagadnienia określone w §9.ust.1 powołanego we wstępie Rozporządzenia. Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego.

 

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.