Aktualności

VIII Konkurs Kompozytorski im. Tadeusza Ochlewskiego

08.03.2010

Tegoroczny konkurs dedykujemy pamięci Andrzeja Krzanowskiego. Młodych kompozytorów zapraszamy do zgłaszania utworów na akordeon lub akordeon i taśmę.

VIII KONKURS KOMPOZYTORSKI IM. TADEUSZA OCHLEWSKIEGO 2010
Andrzej Krzanowski in memoriam (1951-1990)

REGULAMIN KONKURSU

1. Przedmiotem konkursu jest oryginalna kompozycja na akordeon lub akordeon i taśmę.

2. Uczestnikami konkursu mogą być kompozytorzy narodowości polskiej, którzy na dzień 31 grudnia 2009 r. nie ukończyli 30. roku życia.

3. Uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu tylko jedną kompozycję swojego oryginalnego autorstwa.

4. Czas trwania utworu: do 10 minut.

5. Nadesłany utwór nie może być wcześniej wydany w żadnej formie, wykonany publicznie ani nagrodzony na innym konkursie kompozytorskim.

6. Uczestnik konkursu dostarcza kompozycję w formie wydruków komputerowych z programu do składu nut (i płyty CD z nagraniem partii taśmy). Dopuszcza się również dołączenie płyty z nagraniem kompletnego utworu. Przesłane prace nie podlegają zwrotowi.

7. Harmonogram konkursu jest następujący:
- ogłoszenie konkursu: marzec 2010;
- nadsyłanie prac: do 30 lipca 2010;
- posiedzenie jury, ogłoszenie wyników: wrzesień 2010;
- wręczenie nagród i wykonanie nagrodzonych prac: październik 2010.

8. Prace nie spełniające wymogów regulaminu nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

9. Kwalifikacji i oceny prac dokona jury konkursowe w składzie:
− Grażyna Krzanowska,
− Janusz Pater,
− Marek Andrysek.

10. Jury przyzna I miejsce w konkursie oraz jedno wyróżnienie. Decyzje Jury są ostateczne.

11. Jury zastrzega sobie prawo nie przyznania pierwszego miejsca lub wyróżnienia.

12. Nagrody:

-    wydanie przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne wyłonionych przez Jury kompozycji,
-    profesjonalne wykonanie nagrodzonych kompozycji,
-    nagrody rzeczowe w postaci publikacji PWM o wartości 1000 zł (I miejsce) i 500 zł (wyróżnienie).

14. Konkurs jest tajny.

15. Nadsyłane prace winny być oznaczone kodem (godłem) i posiadać dołączoną kopertę z imieniem, nazwiskiem i adresem uczestnika konkursu oraz kserokopią dowodu osobistego potwierdzoną podpisem uczestnika konkursu.

16. Zgłoszenia należy wysyłać na adres:

Dział Promocji
Polskie Wydawnictwo Muzyczne SA
al. Krasińskiego 11 a
31-111 Kraków
z dopiskiem „Konkurs kompozytorski”

nie później niż do 30 lipca 2010 (decyduje data stempla pocztowego).

17. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.


Więcej informacji o konkursie na stronie:
http://www.pwm.com.pl/konkurs_kompozytorski.html