Aktualności

VII Konkurs Kompozytorski im. Tadeusza Ochlewskiego

27.02.2009

Ogłaszamy kolejną edycję konkursu dla młodych kompozytorów. W tym roku przedmiotem konkursu jest kompozycja na kwartet smyczkowy.

REGULAMIN VII KONKURSU KOMPOZYTORSKIEGO IM. T. OCHLEWSKIEGO 2009

1. Przedmiotem konkursu jest oryginalna kompozycja na kwartet smyczkowy

2. Uczestnikami konkursu mogą być kompozytorzy narodowości polskiej, którzy na dzień 31 grudnia 2008 r. nie ukończyli 30. roku życia

3. Uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu tylko jedną kompozycję swojego oryginalnego autorstwa.

4. Czas trwania utworu: do 15 minut.

5. Nadesłany utwór nie może być wcześniej wydany w żadnej formie, wykonany publicznie ani nagrodzony na innym konkursie kompozytorskim.

6. Uczestnik konkursu dostarcza kompozycję w formie wydruków komputerowych z programu do składu nut. Dopuszcza się również dołączenie płyty z nagraniem utworu. Przesłane prace nie podlegają zwrotowi.

7. Harmonogram konkursu jest następujący: 

- ogłoszenie konkursu: luty  2009;
- nadsyłanie prac: do 31 lipca 2009;
- posiedzenie jury, ogłoszenie wyników: wrzesień 2009;
- wręczenie nagród i wykonanie nagrodzonych prac: październik 2009.

8. Prace nie spełniające wymogów regulaminu nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

9. Kwalifikacji i oceny prac dokona Jury konkursowe w składzie:

- Aleksander Lasoń,

- Arkadiusz Kubica, Kwartet Śląski,

- Andrzej Kosowski, Redaktor Naczelny PWM.

10. Jury przyzna I miejsce w konkursie oraz jedno wyróżnienie. Decyzje Jury są ostateczne.

11. Jury zastrzega sobie prawo nie przyznania pierwszego miejsca lub wyróżnienia. 

12. Nagrody:

- dwie nagrody pieniężne o łącznej wysokości 7000 zł (o wysokości poszczególnych nagród zadecyduje Jury),
- wydanie przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne wyłonionych przez Jury kompozycji,
- profesjonalne wykonanie nagrodzonych kompozycji.

14. Konkurs jest tajny.

15. Nadsyłane prace winny być oznaczone kodem (godłem) i posiadać dołączoną kopertę z imieniem, nazwiskiem i adresem uczestnika konkursu oraz kserokopią dowodu osobistego potwierdzoną podpisem uczestnika konkursu.

16. Zgłoszenia należy wysyłać na adres:

Dział Promocji

Polskie Wydawnictwo Muzyczne S.A.

al. Krasińskiego 11a

31-111 Kraków

z dopiskiem „Konkurs kompozytorski”

nie później niż do 31 lipca 2009 (decyduje data stempla pocztowego).

17. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.